Oddelenie cievnej patofyziológie

VEDÚCA ODDELENIA

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

02 / 3229 6014

sona.cacanyiova@savba.sk

O oddelení

Oddelenie cievnej patofyziológie je prioritne zamerané na komplexné sledovanie funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien cievneho systému za normálnych a patologických podmienok. Funkčné štúdie sú realizované na úrovni in vitro a in vivo experimentov. Zameriavame sa na sledovanie vazoaktívnych vlastností izolovaných veľkých (prívodných) a malých (rezistentných) ciev pomocou metódy merania zmien izometrickej tenzie (in vitro). Na úrovni in vivo experimentov sledujeme integrovanú odpoveď kardiovakulárneho systému (invazívne meranie tlaku krvi, frekvencie srdca, determinácia pulzovej vlny) ako aj prietok krvi vybranou cievou pomocou perivaskulárneho ultrazvukového systému. Štrukturálne zmeny sú študované za využitia svetelnej mikroskopie (hrúbka a plocha cievnej steny, imunohistochémia). Na úrovni molekulárnych zmien je študovaná expresia proteínov, ktoré sa podieľajú na regulácii krvného tlaku a kardiovaskulárnych porúch, pomocou imunofluorescencie a fluorescenčnej mikroskopie sledujeme lokalizáciu proteínov a enzýmov v rámci cievnej steny a perivaskulárneho tukového tkaniva.

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov

BERÉNYIOVÁ, Andrea – CEBOVÁ, Martina – BASAK, Aydemir Gunes – GOLAS, Samuel – MAJZÚNOVÁ, Miroslava – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vasoactive effects of chronic treatment with fructose and slow-releasing H2S donor GYY-4137 in spontaneously hypertensive rats: The role of nitroso and sulfide signalization. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no., art. no. 9215. (2021: 6.208 – IF).

BERÉNYIOVÁ, Andrea – BALIŠ, Peter – KLUKNAVSKÝ, Michal – BERNÁTOVÁ, Iveta – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – PÚZSEROVÁ, Angelika. Age- and hypertension-related changes in NOS/NO/sGC-derived vasoactive control of rat thoracic aortae. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, vol. 2022, article ID 7742509. (2021: 7.310 – IF).

GOLAS, Samuel – BERENYIOVA, Andrea – MAJZUNOVA, Miroslava – DROBNA Magdalena – TUORKEY, Muobarak J., – CACANYIOVA, Sona. Vasoactive Effect of Perivascular Adipose Tissue and Hydrogen Sulfide in Thoracic Aortas of Normotensive and Spontaneously Hypertensive Rats in Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, art. no 457. (2021: 6.064 IF)

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – GOLAS, Samuel – ZEMANČÍKOVÁ, Anna – MAJZÚNOVÁ, Miroslava – CEBOVÁ, Martina – MALINSKÁ, Hana – HÜTTL, Martina – MARKOVA, Irena – BERÉNYIOVÁ, Andrea. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Biomolecules : Open Access Journal, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 108 (2020: 4.879 – IF).

TÖRÖK, Jozef – ZEMANČÍKOVÁ, Anna – VALÁŠKOVÁ, Zuzana – BALIŠ, Peter. The role of perivascular adipose tissue in early changes in arterial function during high-fat diet and its combination with high-fructose intake in rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 11, art. no. 1552 (2020: 6.081 – IF).

ZEMANČÍKOVÁ, Anna – TÖRÖK, Jozef – BALIŠ, Peter – VALOVIČ, Pavol – ULIČNÁ, Oľga – CHOMOVÁ, Mária. Modulation of sympathoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of rats with different level of body adiposity. In Journal of Physiology and Pharmacology: formerly Acta Physiologica Polonica, 2020, vol. 71, no. 4, p. 589-596. (2019: 2.644 – IF).

Aktuálne projekty

APVV SK-CZ-RD-21-0102: Úloha zápalu v rozvoji kardiovaskulárnych komplikácií spojených s metabolickým syndrómom a prediabetom (1. 7. 2022 – 30. 6. 2025)

APVV-20-0421: Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému – klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. (1.7. 2021-30.6.2025)

APVV-19-0154: Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia (1.7. 2020 – 31. 6. 2024)

VEGA 2/0147/22: Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typ (1.1. 2022 – 31. 12. 2025)

VEGA 2/0156/21: Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy (1. 1. 2021 – 31. 12. 2023)

VEGA 2/0111/19: Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu (1. 1. 2019 – 31. 12. 2022)

OCP v médiách