Oddelenie experimentálnej hypertenzie

VEDÚCA ODDELENIA

Dr. Iveta Bernátová

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

02 / 3229 6013

iveta.bernatova@savba.sk

ORCID 0000-0002-6120-706X

Zameranie

Oddelenie experimentálnej hypertenzie sa zameriava na integratívny a transdisciplinárny prístup s cieľom identifikovať príčiny a  behaviorálne, funkčné, metabolické a štruktúrne dôsledky vysokého krvného tlaku využívajúc  animálne modely rôznych kardiovaskulárnych  genotypov, vekových kategórií a pohlavia so zameraním na:

 • výskum vplyvu akútneho a chronického stresu v rozvoji chronických neprenosných kardiometabolických chorôb, najmä hypertenzie a ochorení pečene
 • výskum pľúcnej hypertenzie
 • výskum zmien správania súvisiacich so zmenami krvného tlaku
 • výskum mechanizmov regulácie krvného tlaku in vivo a ex vivo
 • výskum mechanizmov funkcie cievnej steny a endotelovej (dys)funkcie 
 • výskum regulačnej funkcie oxidu dusnatého, reaktívnych foriem kyslíka, železa,  α1AMP kinázy a jadrových faktorov NRF-2 a PPAR-gama v chronických neprenosných kardiometabolických chorobách 
 • výskum vekom podmienených zmien v regulácii krvného tlaku, vo funkcii cievnej steny a vybraných regulačných dráhach
 • výskum pohlavných rozdielov v regulácii krvného tlaku a funkcie cievnej steny
 • výskum prevencie a liečby hypertenzie použitím modulátorov biodostupnosti oxidu dusnatého, prírodných a syntetických antioxidantov, nanočastíc železa,  aktivátorov NRF-2 a PPAR-gama
 • výskum vplyvu vybraných látok na angiogenézu 
 • výskum zmien bunkovej signalizácie súvisiacej s reguláciou krvného tlaku a chronickými neprenosnými kardiometabolickými chorobami

Experimentálne modely

 • modely ľudskej hypertenzie a prehypertenzie (spontánne hypertenzné potkany, hranične hypertenzné potkany) 
 • modely kardiometabolických ochorení (Zucker fa/fa potkany, hypertriglyceridemické potkany)
 • modely akútneho (air jet stress) a chronického stresu (crowding stress)
 • model hypertenzie v dôsledku redukovanej dostupnosti oxidu dusnatého
 • model kuracej chorioalantoickej membrány ako alternatívna metóda pre štúdium angiogenézy
 • bunkové modely primárnych kultúr kardiomyocytov a endotelových buniek

Laboratórne techniky

 • neinvazívne meranie tlaku krvi pletysmografickou metódou
 • invazívne meranie krvného tlaku v karotickej artérii u bdiacich potkanov
 • behaviorálne testy (test otvoreného poľa, vyvýšeného plusového bludiska)
 • meranie funkcie cievnej hladkej svaloviny a endotelu pomocou drôtikového myografu v malých a stredných artériách v izometrických podmienkach
 • stanovenie produkcie oxidu dusnatého konverziou [3H]-arginínu 
 • stanovenie superoxidu pomocou fluorescenčnej metódy
 • Westren blot, kvantitatívna real time PCR 
 • kolorimetrické metódy
 • metódy kultivácie chorioalantoickej membrány in ovo a ex ovo 
 • metódy kultivácie izolovaných buniek
 • vybrané biochemické analýzy z krvnej plazmy pomocou biochemického analyzátora 
 • konfokálna mikroskopia

Spolupráce

 • School of Medicine, Universidad Autonoma de Madrid, Španielsko
 • Centrum kardiológie – Kardiológia 1, Univerzitná nemocnica Johannesa Guteberga, Mainz, Nemecko
 • Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm
 • Fyziologický ústav Akadémie vied Českej Republiky, Praha, Česká republika
 • Ústav makromolekulovej chémie Akadémie vied Českej Republiky, Praha, Česká republika
 • Ústav merania SAV, v.v.i.,  Bratislava
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Bratislava
 • Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta UK,  Bratislava
 • Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,  Bratislava

Bývalé pracovníčky Oddelenia experimentálnej hypertenzie

 • Doc. RNDr. Ima Dovinová, PhD. 
 • MUDr. Eva Kellerová, DrSc.
 • RNDr. Valéria Regecová

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov

BERNÁTOVÁ, Iveta – LÍŠKOVÁ, Silvia. Mechanisms modified by (−)-epicatechin and taxifolin relevant for the treatment of hypertension and viral infection: Knowledge from preclinical studies. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 3, art. no. 467, p. 1-26. (2020: 6.313 – IF, Q1 – JCR, 1.067 – SJR, Q2 – SJR). https://www.mdpi.com/2076-3921/9/2/96

KLUKNAVSKÝ, Michal – BALIŠ, Peter – ŠKRÁTEK, Martin – MAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta. (-)-Epicatechin reduces the blood pressure of young borderline hypertensive rats during the post-treatment period. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 2, article no. 96. (2019: 5.014 – IF, Q1 – JCR, 1.100 – SJR, Q1 – SJR). (2020 – WOS, SCOPUS). https://www.mdpi.com/2076-3921/9/2/96

BERNÁTOVÁ, Iveta. Biological activities of (-)-epicatechin and (-)-epicatechin-containing foods: Focus on cardiovascular and neuropsychological health. In Biotechnology Advances, 2018, vol. 36, no. 3, p. 666-681. (2017: 11.452 – IF, Q1 – JCR, 3.006 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2018 – Current Contents). https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.01.009

OLEKSA, Viktoriia – BERNÁTOVÁ, Iveta – PATSULA, Vitalii – LÍŠKOVÁ, Silvia – BALIŠ, Peter – RADOŠINSKÁ, Jana – MIČUROVÁ, Andrea – KLUKNAVSKÝ, Michal – JASENOVEC, Tomáš – RADOŠINSKÁ, Dominika – MACKOVÁ, Hana – HORÁK, Daniel. Poly(ethylene glycol)-alendronate-coated magnetite nanoparticles do not alter cardiovascular functions and red blood cells’ properties in hypertensive rats. In Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1238, 16 p. (2020: 5.076 – IF, Q1 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). https://www.mdpi.com/2079-4991/11/5/1238

TÖRÖK, Jozef – ZEMANČÍKOVÁ, Anna – VALÁŠKOVÁ, Zuzana – BALIŠ, Peter. The role of perivascular adipose tissue in early changes in arterial function during high-fat diet and its combination with high-fructose intake in rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 11, art. no. 1552, 12 p. (2020: 6.081 – IF, Q1 – JCR, 1.511 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). https://www.mdpi.com/2227-9059/9/11/1552

Významné publikácie v spolupráci s WHO a Non-communicable Diseases Risk factor Collaboration (NCD-RisC)

BIXBY, Honor – BENTHAM, James – ZHOU, Bin – DI CESARE, Mariachiara – PACIOREK, Christopher J. – REGECOVÁ, Valéria. Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. In Nature, 2019, vol. 569, no. 7755, p. 260-264. (2018: 43.070 – IF, Q1 – JCR, 16.345 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1171-x

RODRIGUEZ-MARTINEZ, A. – ZHOU, B. – SOPHIEA, M.K. – BENTHAM, J. – PACIOREK, C.J. – REGECOVÁ, Valéria. Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. In Lancet, 2020, vol. 396, no. 10261, p. 1511-1524. (2019: 60.392 – IF, Q1 – JCR, 14.554 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31859-6

ZHOU, Bin – CARRILLO-LARCO, Rodrigo M – DANAEI, Goodarz – RILEY, Leanne M. – PACIOREK, Christopher J. – REGECOVÁ, Valéria. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. In Lancet, 2021, vol. 398, no. 10304, p. 957-980. (2020: 79.323 – IF, Q1 – JCR, 13.103 – SJR, Q1 – SJR, Current Contents – CCC). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1