Spolupráca

Lekárska fakulta UK

Pedagogická spolupráca v III. stupni VŠ štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe rámcovej dohody v študijnom odbore „Všeobecné lekárstvo“ v študijných programoch „Normálna a patologická fyziológia“ a „Neurovedy“.

Prírodovedecká fakulta UK

Pedagogická spolupráca v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v študijnom odbore „Biológia“ v študijnom programe „Fyziológia živočíchov“ a „Biochémia“. Spolupráca v III. stupni VŠ štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe rámcovej dohody. 

Farmaceutická fakulta UK

Pedagogická spolupráca v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v študijnom odbore „Farmácia“ v študijnom programe „Farmakológia“. Spolupráca v III. stupni VŠ štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe rámcovej dohody.

Biomedicínske centrum SAV, v.v.i.

Vedecko-výskumná spolupráca v rámci projektov APVV sa týka a hľadania perspektívnych postupov v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s ochorením COVID19 ako aj sledovania biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárnych mechanizmov ich pôsobenia.

Ústav merania SAV, v. v. i.

Vedecko-výskumná spolupráca v rámci projektov APVV a VEGA sa týka úlohy biogénneho železa v rozvoji hypertenzie a vplyvu magnetických nanočastíc železa na orgány a tkanivá potkana v podmienkach normotenzie a hypertenzie.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

Vedecko-výskumná spolupráca v rámci projektov APVV a ESIF sa týka úlohy aktívnych látok a liečiv viazaných na polymérne nanočastice a ich účinku v tkanivách animálnych modelov kardiovaskulárnych chorôb.

Urologická klinika Nemocnice akademika L. Dérera, Bratislava

Vedecko-výskumná spolupráca umožňuje výskum fyziologických mechanizmov a biochemických parametrov na cievach izolovaných po chirurgických zákrokoch (nefrektómia) u normotenzných, hypertenzných a diabetických pacientov.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, Česká republika

Vedecko-výskumná spolupráca na základe zmluvy o spolupráci umožňuje analýzu vazoaktívnych a zápalových mechanizmov  v cievnej stene vzhľadom na pohlavie a reprodukčný stav po menopauze.