Výberové konania

Predseda Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, organizačná zložka CEM SAV , v. v. i., 

sídlo: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“); 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

1)  životopis vo formáte Europass, 

2)  doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa

3) doklady o doterajšej riadiacej praxi, 

4) doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača; tieto dokumenty sa nemusia predkladať, ak sa obsadzuje funkcia vedúceho organizačnej zložky prevažne infraštruktúrnej organizácie alebo vedúceho prevažne infraštruktúrnej organizačnej zložky organizácie,

5) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky, 

6) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie, 

7) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru. 

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV, ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27.3.2023 na adresu: 

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.


Komisia pre výberové konanie na post riaditeľa organizačnej zložky ÚNPF CEM SAV, v.v.i. Vás pozýva na volby riaditeľa ÚNPF CEM SAV, ktorá sa uskutoční dňa

17.5. 2023 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚNPF CEM SAV v.v.i.

Súčasťou výberového konania je aj predstavenie uchádzača, ktorý predstaví  svoj návrh koncepcie a riadenia organizačnej zložky a následná diskusia.

Zoznam oprávnených voličov je možné stiahnuť