Oddelenie cievnej patofyziológie

Oddelenie cievnej patofyziológie je prioritne zamerané na komplexné sledovanie funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien kardiovaskulárneho systému za normálnych a patologických podmienok.

Funkčné štúdie sú realizované na úrovni in vitro a in vivo experimentov. Zameriavame sa na sledovanie vazoaktívnych vlastností izolovaných veľkých (prívodných) a malých (rezistentných) ciev pomocou metódy merania zmien izometrickej tenzie (in vitro). Špeciálne sa venujeme výskumu vazoaktívnych mechanizmov z pohľadu humorálnej a nervovej regulácie (aktivita periférneho nervového systému cievneho stromu) Na úrovni in vivo experimentov sledujeme integrovanú odpoveď kardiovakulárneho systému – invazívne meranie tlaku krvi, frekvencie srdca, šírenia pulzovej vlny a determinácia jej charakteristických bodov.

Štrukturálne zmeny sú študované za využitia sveteľnej mikroskopie a imunohistochémie. Vo sveteľnom mikroskope sa vyhodnocuje geometria ciev (vnútorný diameter, hrúbka a plocha cievnej steny). Na ultratenkých rezoch sa sledujú zmeny v štruktúre cievnej steny a stanovujú sa objemové denzity jednotlivých zložiek cievnej steny.

Na úrovni molekulárnych zmien je študovaná redoxná regulácia a signalizácia v jednotlivých tkanivách, expresia génov, proteínov a aktivita enzýmov normotenzných a hypertenzných zvierat a na modelových bunkových kultúrach, ktoré sa podieľajú na regulácii krvného tlaku a kardiovaskulárnych porúch. Súčasťou molekulárnych a biochemických metód sú UV-VIS spektroskopia, meranie rádioaktivity, chemiluminiscencie, imunofluorescencia a fluorescenčná mikroskopia s použitím špecifických farbív, WB analýza a kvantitatívna PCR.

Štúdie na animálnom modeli (potkan) sú korelované s vyšetrovaním vazoaktívnych vlastností a molekulárnych zmien perivaskulárneho tukového tkaniva intrarenálnych artérií izolovaných po nefrektómii pacientov s nádorovým ochorením obličky (v rámci spolupráce s Urologickou klinikou Nemocnice ak. L. Dérera).

Vedúca:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

tel.: +421 2 3229 6014

e-mail: sona.cacanyiova@savba.sk

 

Vedeckí pracovníci: 

Mgr. Andrea Berényiová, PhD.

RNDr. Magdaléna Drobná, PhD.

Mgr. Miroslava Majzúnová, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

Mgr. Anna Zemančíková, PhD.

Mgr. Zuzana Poljak Valášková, PhD.

 

Doktorandi:

Mgr. Samuel Golas

 

Laborantka:

RNDr. Eva Labudová

 

Diplomanti:

Lukáš Prachár (Prírodovedecká fakulta UK)

Romana Ružinská (Prírodovedecká fakulta UK)

Dominika Krištofová (Prírodovedecká fakulta UK)

Ivana Kušnierová (Chemicko-technologická fakulta UK)

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov

WU, Kay L.H. – CHAO, Yung-Mei – TSAY, Shiow-Jen – CHEN, Chen Hsiu – CHAN, Samuel H.H. – DOVINOVÁ, Ima – CHAN JULIE, Y.H. Role of nitric oxide synthase uncoupling at rostral ventrolateral medulla in redox-sensitive hypertension associated with metabolic syndrome. In Hypertension, 2014, vol. 64, no. 4, p.815-824. (7.632 – IF2013).

BERÉNYIOVÁ, Andrea – GRMAN, Marián – MIJUSKOVIC, A. – STAŠKO, Andrej – MIŠÁK, Anton – NAGY, Peter – ONDRIAŠOVÁ, Elena – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – BREZOVÁ, Vlasta – FEELISCH, Martin – ONDRIAŠ, Karol. The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2015, vol. 46, p. 123-130. (3.521 – IF2014).

TÖRÖK, Jozef – ZEMANČÍKOVÁ, Anna – KOCIANOVÁ, Z. Interaction of perivascular adipose tissue and sympathetic nerves in arteries from normotensive and hypertensive rats. In Physiological Research, 2016, vol. 65, suppl. 3, p. S391-S399. (1.618 – IF2015).

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – BERÉNYIOVÁ, Andrea – BALIŠ, Peter – KRISTEK, František – GRMAN, Marián – ONDRIAŠ, Karol – BREZA, J. – BREZA, J. Jr. Nitroso-sulfide coupled signaling triggers specific vasoactive effects in the intrarenal arteries of patients with arterial hypertension. In Journal of Physiology and Pharmacology: formerly Acta Physiologica Polonica, 2017, vol. 68, no. 4, p. 527-538. (2.883 – IF2016, Q1).

MAJZÚNOVÁ, Miroslava – PAKANOVÁ, Zuzana – KVASNIČKA, Peter – BALIŠ, Peter – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – DOVINOVÁ, Ima. Age-dependent redox status in the brain stem of NO-deficient hypertensive rats. In Journal of Biomedical Science, 2017, vol. 24, article 72, 14 p. (2.799 – IF2016, Q1).

Projekty

Aktuálne projekty

Medzinárodné projekty

 

Národné projekty

Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertenzie

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Trvanie projektu: 1.7. 2016 – 30.6. 2020

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0565

Vysoký krvný tlak je významným rizikovým faktorom stále sa zvyšujúcej morbidity a mortality obyvateľov na kardiovaskulárne ochorenia. Poznávanie príčin hypertenzie pomáha v hľadaní nových preventívnych i terapeutických postupov. Novým regulačným systémom zapojeným do riadenia cievneho stromu sa ukazuje byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami. Signálna dráha nNOS sa na úrovni obličky pretína s renín angiotenzínovým systémom (RAS) a sulfidovou signalizáciou (H2S), pričom ich vzájomné interakcie predstavujú zatiaľ neprebádanú oblasť regulačných mechanizmov. nNOS v bunkách macula densa stimuluje syntézu renínu, čím ovplyvňuje RAS a sympatikový nervový systém, na druhej strane, H2S inhibuje syntézu a uvoľnenie renínu. Navyše do signálnych dráh nNOS ako aj endotelovej eNOS môže vstupovať interakcia s endogénnym inhibítorom NOS, asymetrickým dimetylarginínom ADMA, a to na systémovej i lokálnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je sledovať vplyv interakcie signálnej dráhy NO/nNOS/eNOS s uvedenými regulačnými systémami (RAS, H2S, ADMA) na kardiovaskulárny systém a zistiť ich podiel na špecificite účinku nNOS resp. eNOS v podmienkach esenciálnej hypertenzie. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená komplexným (funkčným, molekulárnym, morfologickým) prístupom. Navyše budeme v projekte v rámci akútnych experimentov konfrontovať vybrané biochemické parametre perivaskulárneho tukového tkaniva a krvi (sérum/plazma) ako aj vazoaktívne odpovede artérií izolovaných z normotenzných a hypertenzných potkanov s biochemickými parametrami a reaktivitou ciev izolovaných po nefrektómii obličiek u normotenzných jedincov a pacientov s esenciálnou hypertenziou.

 

Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Zodpovedný riešiteľ za ÚNPF CEM SAV: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Trvanie projektu: 1.7. 2016 – 30.6. 2020

Číslo projektu: APVV-15-0371

V súčasnosti sa vie, že endogénne produkovaný H2S ovplyvňuje a je zapojený do regulácie mnohých fyziologických a patologických funkcií živých organizmov. Predpokladá sa, že biologické účinky H2S možno nie sú dôsledkom pôsobenia samotného H2S, ale jeho oxidačných produktov, ktoré vznikajú napr. pri interakcii H2S s NO. Za posledné štyri roky, náš „medzinárodný“ tím identifikoval nasledovné produkty interakcie H2S a NO: nitrózopersulfid (SSNO−), polysulfidy (HSn−) a dinitrózosulfit [N-nitrózohydroxylamín-N-sulfonát (SULFI/NO). Biologické účinky a molekulárne mechanizmy pôsobenia týchto produktov nie sú zatiaľ úplne objasnené. Cieľom nášho projektu je preto preskúmať biologické účinky produktov H2S/NO interakcie a študovať molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. Budeme pokračovať v našom výskume štúdiom ich vplyvu na krvný tlak potkanov a kontrakciu prúžkov aorty potkana. Na objasnenie molekulárnych mechanizmov ich biologických účinkov budeme študovať ich vplyv na expresiu enzýmov, ktoré endogénne produkujú H2S (CBS, CSE a 3-MST), na membránové kanály, vnútrobunkovú koncentráciu vápnika, peroxidáciu lipidov a ich antioxidačné vlastnosti. Cieľom projektu je aj zistiť, či študované produkty poskytnú informácie vedúce k vývoju liečiv založených na ich molekulovom základe, ktoré by boli predmetom ďalších aplikačných štúdií a mohli viesť k ich použitiu v lekárskej praxi.

 

Nitrózo-sulfidová signálna dráha – nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Trvanie projektu: 1.1. 2018 – 31.12. 2021

Číslo projektu: VEGA 2/0103/18

Anotácia:

Medzi významné plynné molekuly zapájajúce sa do regulácie cievneho tonusu za normálnych i hypertenzných podmienok patria oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). NO a H2S navzájom interagujú za vzniku nových produktov, ktoré sú súčasťou originálnej nitrózo-sulfidovej signalizácie. Naše predchádzajúce pokusy na normotenzných potkanoch odhalili, že nové signálne molekuly spustili špecifickú vazoaktívnu odpoveď odlišnú od účinku NO aj H2S. V podmienkach artériovej hypertenzie neboli účinky nových signálnych dráh sledované vôbec. Cieľom projektu je charakterizovať úlohu týchto dvoch plynných transmiterov ako aj novej nitrózo-sulfidovej signalizácie v rôznch animálnych modeloch artériovej hypertenzie: esenciálnej hypertenzie (SHR), NO-deficitnej hypertenzie a metabolického syndrómu (hypertriglyceridémia – HTG). Simultánne sledovanie na izolovaných ľudských cievach hypertenzných pacientov a pacientov s dyslipidémiou zároveň predstavuje aktuálny a primeraný spôsob ako prepojiť poznatky základného výskumu s klin. praxou.

 

Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Anna Zemančíková, PhD.

Trvanie projektu: 1.1. 2018 – 31.12. 2020

Číslo projektu: VEGA 2/0147/18

Anotácia:

Vysoké hodnoty indexu telesnej hmotnosti sú pokladané za významný rizikový faktor prispievajúci ku kardiovaskulárnemu poškodeniu. Nedávne štúdie však priniesli pozoruhodné zistenia o tom, že mierne zvýšené množstvo telesného tuku je prospešné z hľadiska prežívania a prognózy pacientov s chorobami srdca a ciev. Cieľom projektu je analyzovať vzťah medzi mierou telesnej adipozity/hmotnosti a funkciou kardiovaskulárneho systému na úrovni regulácie tlaku krvi a funkčných vlastností vybraných artérií u potkana. Zároveň je snahou zistiť, ako sú cievy modulované priľahlým perivaskulárnym tukovým tkanivom (PVTT) u zdravých normotenzných a u hypertenzných potkanov po miernom až výraznom zvýšení telesnej adipozity vyvolanom dietetickými zásahmi v rôznych štádiách ontogenézy. Hodnotené budú viaceré telesné a hemodynamické parametre, biochemické zloženie krvi a tkanív, ako aj mechanické odpovede rôznych úsekov arteriálneho systému potkanov na farmakologické a elektrické podnety, v prítomnosti PVTT a po jeho odstránení.

 

Schwarzov fond

Štúdium endogénnych regulátorov NOS a redoxnej regulácie v hypertenzii

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslava Majzúnová, PhD.

Trvanie projektu: 1.5.2016 – 31.4. 2020

Anotácia:

Cieľom projektu je sledovať vzťah medzi endogénnym inhibítorom NOS (dráha ADMA-DDAH), radikálovou dráhou a antioxidačnou odpoveďou a súčasne zapojenie PPARγ  do týchto mechanizmov na úrovni centrálnej a periférnej regulácie krvného tlaku.

 

SAIA – národný štipendijný program

Úloha NO-H2S interakcie v arteriálnej hypertenzii

Zodpovedný riešiteľ: Muobarak Tuorkey, PhD.; Damanhour University, Egypt

Trvanie projektu: 1.2. 2018 – 30.11. 2018

Anotácia:

Cieľom projektu je porovnať úlohu vzájomnej interakcie medzi signálnymi dráhami NO, H2S a RAS v kardiovaskulárnom systéme v normotenzných a hypertenzných podmienkach. Budú konfrontované vazoaktívne odpovede artérií izolovaných z normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov, integrovaná odpoveď kardiovaskulárneho systému (tlak krvi) a vybrané biochemické markery (plasma, serum, perivaskulárne tukové tkanivo, cievna stena atď.) ako aj reaktivita ciev izolovaných po nefrektómii pacientov s arteriálnou hypertenziou resp. normotenzných pacientov.

Archív projektov

Medzinárodné projekty

Národné projekty

Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu

Vedúci projektu: Miroslav Barančík (Ústav pre výskum srdca SAV)

Vedúci projektu v ÚNPF SAV: Ima Dovinová

Trvanie: 1.10.2013 – 30.9.2017

Číslo projektu: APVV-0348-12

Anotácia:

Významnú úlohu v humánnej a experimentálnej hypertenzii predstavuje nadmerná radikálová signalizácia a oxidačná záťaž organizmu. Na jednej strane majú účinky týchto radikálov negatívne účinky na kardiovaskulárny systém, kedy môže dochádzať k remodelácii extracelulárnej matrix a k zmenám v proliferácii buniek a k apoptóze Na druhej strane, reaktívne formy kyslíka a oxid dusnatý (NO), ako vnútrobunkové signálne molekuly, sa podieľajú na aktivácii proteínkinázových signálnych dráh, zúčastňujúcich sa v procesoch adaptácie buniek na patologické stimuly. Ukazuje sa že dôležitú úlohu v procesoch spojených s účinkami radikálov a pri rozvoji hypertenzie má aktivácia vnútrobunkovej signalizácie (kinázových dráh), ABC transportérov, proteínov medzibunkovej komunikácie ako aj s prepojením transkripčných faktorov a aktiváciou antioxidačnej a detoxifikačnej odpovedi pomocou Nrf2-ARE dráhy. Cieľom projektu je charakterizovať účinok krátkodobej a dlhodobej terapie na mieru aktivácie antioxidačnej odpovede, poškodenia cievneho a srdcového tkaniva (metaloproteinázové zmeny), objasnovanie mechanizmov zúčastňujúcich sa vnútrobunkovej (proteínkinázové kaskády) a medzibunkovej (konexíny) signalizácie a regulácie enzýmov podieľajúcich sa na ovplyvňovaní tvorby radikálov (NOX, SOD a NOS).

 

Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S

Vedúci projektu: Karol Ondriaš (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)

Vedúci projektu v ÚNPF SAV: Soňa Čačányiová

Trvanie: 1.7.2012 – 31.12.2015

Číslo projektu: APVV-0074-11

Anotácia:

Výsledky projektu ukázali , že NO a H2S navzájom interagujú, pričom vytvoria zmes nových produktov zahŕňajúcu NO, nitrózopersulfidy (SSNO) a zatiaľ neznámy produkt uvoľňujúci nitroxyl (HNO). Novovytvorená zmes vykazuje odlišné vazoaktívne vlastnosti ako NO a H2S samotné. Taktiež sme ukázali, že prechodný pokles tlaku krvi po intravenóznom podaní H2S môže byť vyvolaný nielen aktiváciou KATP kanálov, ale že na ňom participuje aj inhibičný vplyv H2S na renín-angiotenzínový systém (RAS). Skúmanie účinkov H2S v podmienkach hypertenzie ukázalo, že už v prehypertenznom štádiu esenciálnej hypertenzie sa štartujú endotelom regulované mechanizmy zahŕňajúce interakciu NO a H2S signálnych dráh, ktoré môžu prispievať ku kompenzácii zvýšeného cievneho tonusu spojeného s rozvojom hypertenzie. Skúmali sme aj účinky AP39, nového donora uvoľňujúceho H2S, ktorého mechanizmy pôsobenia zatiaľ skúmané neboli. Zistili sme, že AP39 by mohol predstavovať nový terapeutický prostriedok v podmienkach zníženej dostupnosti endogénneho NO a H2S.

 

Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie

Vedúci projektu: Soňa Čačányiová

Trvanie: 1.1.2014 – 31.12. 2017

Číslo projektu: VEGA 2/0074/14

Anotácia:

Medzi významné plynné molekuly, ktoré sa zapájajú do regulácie hladkého cievneho svalu za normálnych i hypertenzných podmienok patria oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). U dospelých potkanov už bola dokázaná úloha NO pochádzajúceho z endotelovej izoformy NO-syntázy, špecifickosť a originálnosť NO uvoľňovaného z neuronálnej izoformy enzýmu ako aj existencia špecifickej NO-H2S interakcie v podobe zatiaľ bližšie nešpecifikovanej nitrózo-sulfidovej sigalizácie. Cieľom projektu je charakterizovať a porovnať úlohu týchto dvoch plynných transmiterov, ich signálne dráhy a interakciu, u mladých normotenzných potkanov a u potkanov s rozvíjajúcou sa formou experimentálnej hypertenzie (NO-deficitná hypertenzia a esenciálna hypertenzia). Simultánne sledovanie oboch signálnych dráh na rovnakých cievach normotenzného a hypertenzného potkana a človeka predstavuje aktuálny a primeraný spôsob ako prepojiť poznatky základného výskumu s klinickou praxou.

 

Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou

Vedúci projektu: Anna Zemančíková

Trvanie: 1.1.2015 – 31.12.2017

Číslo projektu: VEGA 2/0202/15

Anotácia:

Perivaskulárne tukové tkanivo, obklopujúce väčšinu systémových artérií, sa ukazuje byť významným modulátorom ich funkcie. Relaxačné faktory, produkované týmto tkanivom, zmenšujú cievne kontraktilné odpovede na mnohé vazokonstrikčné látky. Cieľom tohto projektu je analýza mechanizmov, ktoré sú podkladom tohto modulačného účinku, pričom okrem priameho pôsobenia látok uvoľňovaných perivaskulárnym tukom na hladkú svalovinu ciev sa bude študovať aj jeho možná interakcia s cievnym sympatikovým nervovým systémom. Tieto vzájomné funkčné vzťahy sú významné pri regulácii cievneho tonusu nielen za normálnych podmienok, ale tiež pri hypertenzii a pri iných patologických stavoch spojených s poruchami cievnych funkcií. Našou úlohou bude tiež zistiť, nakoľko sa zmeny parakrinných funkcií perivaskulárneho tuku podieľajú na vzniku týchto porúch a či predchádzajú aj samotným zmenám cievnej reaktivity na úrovni hladkej svaloviny. Získané poznatky by tak mohli byť užitočné v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych chorôb.

Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov

Vedúci projektu: František Kristek

Trvanie: 1.1.2013 – 31.12.2016

Číslo projektu: VEGA 2/0067/13

Anotácia:

Do regulácie krvného tlaku sú okrem klasických transmiterov, významnou mierou zapojené aj plynné transmitery – predovšetkým oxid dusnatý (NO) a nová veľmi perspektívna látka sírovodík (H2S). Úplne novou signálnou dráhou sa zdá byť vplyv neuronálnej NO-syntázy (nNOS) a jej interakcie s ďalšími regulačnými systémami vrátane H2S. nNOS sa v obličke podieľa na regulácii syntézy renínu, čím ovplyvňuje renín-angiotenzínový systém, ktorý je úzko zviazaný so sympatikovým nervovým systémom. V obličke sú aktívne aj enzýmy zodpovedné za produkciu H2S a spoločne ovplyvňujú cievny tonus. Cieľom predkladaného projektuje bude sledovať na experimentálnych zvieratách vplyv inhibície ako samotnej nNOS a eNOS tak v kombinácii s H2S a ďalšími vazoaktívnymi látkami a tým hľadať nové a originálne signálne dráhy zapojené do regulácie kardiovaskulárneho systému za normotenzných a hypertenzných podmienok. Dosiahnuteľnosť cieľov bude zabezpečená ako funkčným (in vivo a in vitro) a morfologickým tak biochemickým prístupom.

Vplyv agonistov PPARγ na antioxidačnú odpoveď a na reguláciu radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii

Vedúci projektu: Ima Dovinová

Trvanie: 1.1.2014 – 31.12.2016

Číslo projektu: VEGA 2/0129/14

Anotácia:

Významnú úlohu v humánnej a experimentálnej hypertenzii predstavuje oxidačná záťaž. Oxidačným stresom je regulovaná aj antioxidačná odpoveď, spúštanie transktričného faktora Nrf2 a tvorba antioxidačných a detoxifikačných enzýmov. Použitie látok modulujúcich expresiu takejto antioxidačnej odpovede môže priniesť benefičný účinok v redukcii krvného tlaku a v regresii poškodenia ciev a tkanív. Dôležitú úlohu v procesoch spojených s účinkami radikálov má aj aktivácia vnútrobunkovej signalizácie, ktorá zahŕňa kinázové kaskády. Ukazuje sa že agonisti nukleárneho receptora PPAR gama, ktorí sú vo väčšej miere pri terapii diabetes melittus, zohrávajú dôležitú rolu v regulácii hypertenzie a „cross-talku“ medzi Nrf2 a PPARγ. Zámerom tohto projektu je zachytiť účinky krátkodobej a dlhodobej terapie s využitím agonistov PPAR gama na aktiváciu antioxidačnej odpovede, celkového poškodenia ciev a srdca a na zisťovanie molekulárnych mechanizmov zahrnutých v týchto procesoch.

Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy

Výskumný grant Ministerstvo zdravotníctva SR

Vedúci projektu: František Kristek

Trvanie: 7/2013 – 6/2016

Číslo projektu: 2012/51-SAV-1

Anotácia:

Dlhodobo zvýšený krvný tlak vyvoláva patologické zmeny v kardiovaskulárnom systéme a je hlavnou príčinou vzniku aterosklerózy. Presná iniciálna príčina vzniku ako hypertenzie tak aterosklerózy však nie je známa. Obe predstavujú zložitý komplex biologických procesov v ktorých navzájom kooperujú viaceré regulačné systémy. Popri klasických transmiteroch patria medzi významné signálne molekuly plynné látky oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). Spoločne sa zapájajú ako do regulácie (reaktivity hladkého svalu, štruktúry cievnej steny, trofiky srdca a ciev, syntézy a zloženia extracelulárnej matrix – ECM) tak do modulácie iných regulačných systémov. Ambíciou projektu je preukázať, že existuje špecifická interakcia medzi funkciou resp. dysfunkciou endotelu (endotelovej NO syntázy) a neuronálnou izoformou NO syntázy s ďalšími systémami: sympatikovým nervovým systémom, renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (RAAS) a H2S s dopadom na funkciu a ultraštruktúru cievnej steny (najmä na ECM). Narušenie interakcie by mohlo byť jednou z príčin patologických odpovedí kardiovaskulárneho systému vedúcich k hypertenzii a ateroskleróze.

Spolupráce

Medzinárodná spolupráca 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) Utrecht, Netherlands
Dr. Eugene Jansen
Zameranie: Vedecko-výskumná spolupráca v oblasti stanovovania biomarkerov a markerov oxidačného stresu.

Clinical Institute of Medical and Chemical Laboratory Diagnostics Graz, Austria

Dr. Andreas Meinitzer
Zameranie: Vedecko-výskumná spolupráca v oblasti detekcie endogénneho inhibítora NO-syntázy (ADMA, SDMA).

University of Catania, Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Catania, Italy

Dr. V. Calabrese

Zameranie: Vedecko-výskumná spolupráca od roku 2013 v rámci, ktorej bol zrealizovaný výskumný pobyt prostredníctvom Národného štipendijného programu SAIA zameraný na výskum účinku agonistov PPARγ na antioxidačnú odpoveď Nrf2/ARE dráhy u neurodegeneratívnych modelov a Diabetes mellitus (Dr. Majzúnová, 2013-2014)

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Germany

Dr. A. Daiber
Zameranie: Vedecko-výskumná spolupráca od roku 2013 zameraná na výskum rôznych markerov oxidačno-redoxnej rovnováhy v rôznych patologických stavoch. Výskumný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SAIA (Ing. Kvandová, 2017-2018).

Domáca spolupráca 

Urologická klinika Nemocnice akademika L. Dérera, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Dr. J. Breza
Zameranie: Spolupráca umožňuje výskum vybraných fyziologických mechanizmov a biochemických parametrov na vzorkách ľudského materiálu, cievach izolovaných po chirurgických zákrokoch (nefrektómia) u normotenzných aj hypertenzných pacientov.

Dlhodobo spolupracujeme s Ústavom klinického a translačného výskumu BMC SAV, Prírodovedeckou fakultou, Lekárskou fakultou, Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a Chemicko-technologickou fakultou STU v Bratislave na v rámci spoločných projektov APVV a pri výchove študentov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.