Oddelenie behaviorálnej neurovedy

 

Oddelenie sa zaoberá výskumom mozgových mechanizmov psychických procesov, správania a pohybu. Predmetom štúdia sú neurobiologické mechanizmy vnímania, kognitívnych funkcií, emócií a motoriky, ich úloha v duševnom zdraví a narušenie pri duševných poruchách a neuropsychiatrických ochoreniach. Ďalším zameraním sú procesy udržiavania rovnováhy vzpriameného postoja a chôdze človeka a ich porušenie pri neurodegeneratívnych chorobách.

 

Vedúci:

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

tel.: +421 2 3229 6018

e-mail: igor.riecansky@savba.sk

 

Vedeckí pracovníci:

MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Mgr. Martin Marko, PhD.

Mgr. Rastislav Rovný, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Drahomír Michalko, PhD.

Doc. RNDr. PaeDr. Stanislav Katina, PhD.

Ing. František Hlavačka, CSc.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

RNDr. Jana Kimijanová, PhD.

Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

Mgr. Miroslava Mokošáková, PhD.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

MUDr. Marián Šaling, CSc.

 

Odborní pracovníci:

Ing. Štefan Bendžala

 

Doktorandi:

Mgr. Milan Mitka

Mgr. Dominika Besterciová

 

Vybrané publikácie od r. 2015

 

MARKO, Martin – RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic arousal, but not disturbed executive functioning, mediates the impairment of cognitive flexibility under stress. In Cognition, 2018, vol. 174, p. 94–102. (3.414 – IF2016, Q1 – SCImago)

 

ROVNÝ, Rastislav – MARKO, Martin – KATINA, Stanislav – MURÍNOVÁ, Jana – ROHÁRIKOVÁ, Veronika – CIMROVÁ, Barbora – REPISKÁ, Gabriela – MINÁRIK, Gabriel – RIEČANSKÝ, Igor. Association between genetic variability of neuronal nitric oxide synthase and sensorimotor gating in humans. In Nitric Oxide-Biology and Chemistry, 2018, vol. 80, p. 32-36. (4.367 – IF2017, Q1 – SCImago).

 

HORAK, F. B. – KLUZIK, J. – HLAVAČKA, František. Velocity dependence of vestibular information for postural control on tilting surfaces. In Journal of Neurophysiology, 2016, vol. 116, no. 3, p. 1468-1479. (2.653 – IF2015, Q1 – SCImago).

 

RIEČANSKÝ, Igor – PAUL, Nina – KӦLBLE, Sarah – STIEGER, Stefan – LAMM, Claus. Beta oscillations reveal ethnicity ingroup bias in sensorimotor resonance to pain of others. In Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2015, vol. 10, no. 7, p. 893-901. (7.372 – IF2014, Q1 – SCImago)

 

RÜTGEN, Markus – SEIDEL, Eva-Maria – SILANI, Giorgia – RIEČANSKÝ, Igor – HUMMER, Allan – WINDISCHBERGER, Christian – PETROVIC, Predrag – LAMM, Claus. Placebo analgesia and its opioidergic regulation suggest that empathy for pain is grounded in self pain. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, vol. 112, no. 41, p. E5638-E5646. (9.674 – IF2014, Q1 – SCImago)

 

Aktuálne projekty

 

Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0170/19

Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

 

Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0104/19

Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

 

 

Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku 

Evidenčné číslo projektu:  APVV-16-0233

Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2019

Zodpovedný riešiteľ : Ing. František Hlavačka, CSc.

 

Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0039/17

Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Fedor Jagla, CSc.

 

Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie 

Evidenčné číslo projektu:  VEGA 1/0824/17

Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019

Zodpovedný riešiteľ : Prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ za CEM: RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

 

Vedecká spolupráca

 

Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Department of Basic Psychological Research and Research Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna, Austria

Spolupráca je zameraná na výskum vyšších funkcií mozgu, zvlášť neuronálnych mechanizmov sociálneho správania.

 

Balance Disorders Laboratory, Department of Neurology, School of Medicine, Oregon Health and Science University, Portland, USA

Spolupráca je zameraná na výskum fyziológie postoja a porúch rovnováhy.

 

1. Psychiatrická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Spolupráca je zameraná na výskum patogenézy duševných porúch.

 

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 

Spolupráca je zameraná na výskum fyziológie postoja a porúch rovnováhy. V súčasnosti prebieha spolupráca na spoločnom výskumnom projekte VEGA.

 1. Neurologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského vBratislave

Spolupráca je zameraná na výskum porúch rovnováhy u pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.