Oddelenie behaviorálnej neurovedy

Oddelenie sa zaoberá výskumom mozgových mechanizmov psychických procesov, správania a pohybu. Predmetom štúdia sú neurobiologické mechanizmy vnímania, kognitívnych funkcií, emócií a motoriky, ich úloha v duševnom zdraví a narušenie pri duševných poruchách a neuropsychiatrických ochoreniach. Ďalším zameraním sú procesy udržiavania rovnováhy vzpriameného postoja a chôdze človeka a ich porušenie pri neurodegeneratívnych chorobách.

 

 Vedúci:

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

tel.: +421 2 3229 6018

e-mail: igor.riecansky@savba.sk

 

Vedeckí pracovníci:

MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Mgr. Martin Marko, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Drahomír Michalko, PhD.

Ing. František Hlavačka, CSc.

Doc. RNDr. PaeDr. Stanislav Katina, PhD.

RNDr. Jana Kimijanová, PhD.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

MUDr. Marián Šaling, CSc.

Mgr. Miroslava Mokošáková, PhD.

 

Odborný pracovník VŠ:

Ing. Štefan Bendžala

 

Doktorandi:

Mgr. Milan Mitka

Mgr. Dominika Besterciová

 

Vybrané publikácie od r. 2013 

MARKO, Martin – RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic arousal, but not disturbed executive functioning, mediates the impairment of cognitive flexibility under stress. In Cognition, 2018, vol. 174, p. 94–102. (3.414 – IF2016, Q1)  

HORAK, F. B. – KLUZIK, J. – HLAVAČKA, František. Velocity dependence of vestibular information for postural control on tilting surfaces. In Journal of Neurophysiology, 2016, vol. 116, no. 3, p. 1468-1479. (2.653 – IF2015, Q1). 

RIEČANSKÝ, Igor – PAUL, Nina – KӦLBLE, Sarah – STIEGER, Stefan – LAMM, Claus. Beta oscillations reveal ethnicity ingroup bias in sensorimotor resonance to pain of others. In Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2015, vol. 10, no. 7, p. 893-901. (7.372 – IF2014, Q1)

RÜTGEN, Markus – SEIDEL, Eva-Maria – SILANI, Giorgia – RIEČANSKÝ, Igor – HUMMER, Allan – WINDISCHBERGER, Christian – PETROVIC, Predrag – LAMM, Claus. Placebo analgesia and its opioidergic regulation suggest that empathy for pain is grounded in self pain. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, vol. 112, no. 41, p. E5638-E5646. (9.674 – IF2014, Q1)

HALICKÁ, Zuzana – LOBOTKOVÁ, Jana – BUČKOVÁ, Kristína – HLAVAČKA, František. Effectiveness of different visual biofeedback signals for human balance improvement. In Gait & Posture, 2014, vol.39, p. 410-414. (2.299 – IF2013, Q1)  

Projekty

Aktuálne projekty

Medzinarodné projekty

Národné projekty

Interakcia nitrergickejneurotrofickej a endokrinnej signalizácie vetiopatogenéze schizofrénie  

Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0233 

Doba trvania: 01.07.2015 – 30.06.2019 

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD. 

 

Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku  

Evidenčné číslo projektu:  APVV-16-0233 

Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2019 

Zodpovedný riešiteľ : Ing. František Hlavačka, CSc. 

 

Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie  

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0056/16 

Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018 

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD. 

 

Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0039/17 

Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019 

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Fedor Jagla, CSc. 

 

Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi  

Evidenčné čislo projektu: VEGA 2/0094/16 

Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Hlavačka, CSc. 

 

Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie  

Evidenčné číslo projektu:  VEGA 1/0824/17 

Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019 

Zodpovedný riešiteľ : Prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave  

Zodpovedný riešiteľ za CEM: RNDr. Diana Bzdúšková, PhD. 

Archív projektov

Medzinarodné projekty

Národné projekty

Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie

Program: Výskumný grant Ministerstvo zdravotníctva SR,

Číslo projektu: 2012/52-SAV-2,

Vedúci projektu:Igor Riečanský,

Trvanie: 7/2013 – 6/2016

Anotácia:

Schizofrénia je závažná mentálna porucha, ktorej patofyziológia je málo objasnená. Výzkum naznačuje, že hlavnú úlohu v jej etiopatogenéze zohrávajú interakcie funkčne prepojených génov. Jednou z najvýznamnejších neurobiologických abnormalít je zvýšenie množstva synaptického dopamínu v striáte. To tiež zapríčiňuje poruchu senzomotorického gatingu, automatického filtrovania senzorických podnetov, ktorý je dôležitým intermediárnym fenotypom pre schizofréniu. Oxid dusnatý (NO), plynný neurotransmitér, inhibuje spätné vychytávanie dopamínu blokádou dopamínového transportéra (DAT1). Variabilita v DAT1 aj v neuronálnej forme NO syntázy (NOS1), enzýmu ktorý katalyzuje tvorbu NO, je spojená s rizikom schizofrénie. V tomto projekte preskúmame ako kombinácia bežných funkčných polymorfizmov v génoch NOS1 a DAT1 súvisí s efektivitou gatingu u zdravých ľudí. Projekt prinesie nové poznatky o mechanizmoch regulácie dopamínovej signalizácie, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu v etiopatogenéze schizofrénie.

Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie

Číslo projektu: VEGA 2/0093/14,

Vedúci projektu: Fedor Jagla,

Trvanie: 1.1.2014 – 31.12.2016

Anotácia:

Schizofrénia je závažná duševná porucha, ktorej patofyziológia nie je dostatočne objasnená. Ukazuje sa, že vo vývoji tejto poruchy hrá dôležitú úlohu nedostatočná filtrácia irelevantných senzorických podnetov. Genetická predispozícia je najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik schizofrénie. Výsledky výskumu poukazujú na účasť bežných polymorfizmov v mnohých funkčne prepojených génoch. Pribúdajú dôkazy o tom, že redoxná nerovnováha prispieva výrazne ku vzniku schizofrénie. V predloženom projekte použijeme elektrofyziologické metódy na zistenie, ako bežná variabilita v kľúčových enzýmoch regulujúcich bunkový redoxný stav, v neuronálnej syntáze oxidu dusnatého a glutamát-cysteín ligáze, ovplyvňuje filtrovanie akustických podnetov u človeka. Projekt prinesie nové dôležité poznatky o patomechanizmoch schizofrénie.

Spolupráce

Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Department of Basic Psychological Research and Research Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna, Austria, head: Prof. Claus Lamm 

Zameranie: Spolupráca je zameraná na výskum vyšších funkcií mozgu, zvlášť neuronálnych mechanizmov sociálneho správania.  

 

Balance Disorders Laboratory, Department of Neurology, School of Medicine, Oregon Health and Science University, Portland, USA, vedúca (head): Prof. Fay B. Horak 

Zameranie:  Spolupráca je zameraná na výskum fyziológie postoja a porúch rovnováhy.  

 

I. Psychiatrická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Zameranie:  Spolupráca je zameraná na výskum patogenézy duševných porúch. V súčasnosti prebieha spolupráca na spoločnom výskumnom projekte VEGA.  

 

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave  

Zameranie: Spolupráca je zameraná na výskum fyziológie postoja a porúch rovnováhy. V súčasnosti prebieha spolupráca na spoločnom výskumnom projekte VEGA.  

II. Neurologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského vBratislave

Zameranie: Spolupráca je zameraná na výskum porúch rovnováhy u pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.