PDF Tlačiť

 

Odpovede krvného tlaku indukované stresom: endotelové faktory vs. centrálna regulácia sympatikového tonusu


Program: MVTS SAV,

vedúci projektu: Iveta Bernátová,

trvanie: 1/2016 - 12/2017

Anotácia:

Akútny stres je považovaný za faktor, ktorý môže participovať na infarkte myokardu a mozgovej príhode. Mechanizmy vedúce k týmto zdravotným problémom môžu súvisieť s neadekvátnym akútnym zvýšením krvného tlaku (KT). Na základe výsledkov nášho predchádzajúceho spoločného výskumu cieľom tohto projektu je odhaliť rozdiely v mechanizmoch podieľajúcich sa na odpovediach KT indukovaných akútnym stresom u dospelých normotenzných a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov. Sledovať budeme úlohu oxidu dusnatého (NO) v centralnej regulácii sympatikového tonusu a tiež úlohu endotelových faktorov (EDFs) ako sú NO, superoxid a sírovodík v modulácii odpovedí KT na stres. Akútny stres bude indukovaný prúdom vzduchu do tváre potkana. Vplyv jednotlivých tlakových regulačných systémov bude vyšetrovaný použitím inhibítorov špecifických pre daný systém – pentolínium (SNS), tempol (SOD mimetikum), selektívne inhibítory nNOS, iNOS a eNOS, a ďalšie látky na inhibíciu vybraných EDFs. Odhalenie rozdielov v odpovediach KT na akútny stres môže viesť k zisteniu mechanizmu, ktorý by mohol byť využitý na selektívnu inhibíciu nebezpečného zvýšenia KT u hypertenzných jedincov a tak prispieť k prevencii infarktu myokardu a mozgovej príhody v dôsledku akútneho stresu.

 

Späť