PDF Tlačiť

Doktorandské štúdium


ÚNPF SAV je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou v III. stupni vysokoškolského vzdelávania v odboroch 7.1.3. Normálna a patologická fyziológia a 4.2.10. Fyziológia živočíchov. Témy doktorandského štúdia sa vypisujú každoročne v spolupráci s príslušnou vzdelávacou inštitúciou.

 

7.1.3. Normálna a patologická fyziológia

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave a Univerzitou Komenského - Lekárskou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium na ÚNPF SAV bude riadiť smernicami č. 6/2004 a 2/2008 „Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave." Aktuálne informácie nájdete tu.

 

Garant odboru: RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Školitelia: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., RNDr. Ima Dovinová, PhD., RNDr. František Kristek, DrSc., MUDr. Mgr. Ľudovít Paulis, PhD., MUDr. Igor Riečanský, PhD., RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

 

Profil absolventa

Absolvent ovláda analytické, biologické a biomedicínske metódy výskumu. Ťažiskom jeho odbornej profilácie je poznanie základných fyziologických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov za normálnych fyziologických ale aj patologických podmienok. Absolventi môžu pôsobiť v klinickej diagnostike, v inštitúciách štátneho, resp. verejného zdravotníctva, vo farmaceutických firmách a pri plnení viacerých úloh členských krajín EÚ, ku ktorým ich zaväzuje rozhodnutie Európskej Komisie a Európskeho Parlamentu z roku 2002. Absolvent študijného odboru Normálna a patologická fyziológia je schopný samostatne vedecky pracovať, kriticky vyhodnocovať vlastné získané výsledky a konfrontovať ich s údajmi vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre. Dokáže prenášať metódy a výsledky celosvetového výskumu do svojej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Na základe získaných poznatkov, absolvent dokáže nielen aplikovat, ale aj vyvíjať nové metodické postupy s cieľom získať a uplatniť nové, originálne výsledky. Ovláda dobre najmenej jeden svetový jazyk, spravidla anglický, ďalej výpočtovú techniku a je metodicky pripravený na systematické štúdium najnovších poznatkov vo svetovej vedeckej a odbornej literatúre a elektronických médiach. Absolvent je pripravený vykonávať vedecké experimenty, pozorovania a analýzy, aby racionálne a efektívne mohol:

• Vedecky skúmať a prinášať vlastné riešenia aktuálnych problémov v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém.

• Sústavným získavaním a štúdiom informácií a najnovších poznatkov sa systematicky starať o svoj osobný vedecký a odborný rast.

• Publikovať získané výsledky formou plných článkov okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré sú zaradené do celosvetovo uznávanej databázy impaktovaných časopisov (CC).

 

4.2.10. Fyziológia živočíchov

Štúdium prebieha na základe osobitnej Dohody o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia s domácou externou vzdelávacou inštitúciou v zmysle § 2 ods. 4 a § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uzavretej medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave a Univerzitou Komenského - Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Rámcovo sa doktorandské štúdium na ÚNPF SAV bude riadiť smernicami č. 6/2004 a 2/2008 „Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave." Aktuálne informácie nájdete tu.

 

Garant odboru: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Školitelia: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., RNDr. Ima Dovinová, PhD., RNDr. František Kristek, DrSc., MUDr. Mgr. Ludovít Paulis, PhD., RNDr. Oľga Pecháňová DrSc., MUDr. Igor Riečanský, PhD., RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

 

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych fyziologických modelových objektoch (živočíchy – vyššie a nižšie stavovce). Zameriava sa na získanie najnovších teoretických fyziologických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania vo fyziológii, etológii, biochémii, molekulovej biológii, morfológii a cytológii. Skúma funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania modelových živočíšnych organizmov. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolvent musí zvládnuť samostatný výskum založený na teoretickom zvládnutí danej problematiky, analýze, syntéze a interpretácii literárnych údajov, postavení experimentálneho dizajnu a správnej interpretácii získaných výsledkov. Výsledky výskumu musí dokázať predložiť vo forme vedeckých a odborných prác, prezentovať ich na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvent programu musí byť schopný navrhovať, spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma a v zahraničí. Absolventi odboru Živočíšna fyziológia sa uplatňujú v širokom spektre oblastí, akými sú humánna a veterinárna medicína, farmácia a poľnohospodárstvo. Sú žiadanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortoch zdravotníctva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa vyučujú biologické disciplíny