PDF Tlačiť

 

Oddelenie experimentálnej hypertenzie

 

Vedúca:

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

tel.: +421 2 3226 6013

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vedeckí pracovníci:

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, Ph.D.

Mgr. Peter Baliś, Ph.D.

Mgr. Michal Kluknavský, PhD.

 

Doktorandi:

Mgr. Pavol Svoreň

Mgr. Natália Šestáková

 

Odborný pracovník VŠ:

RNDr. Valéria Regecová

 

Technická asistentka:

Jana Peťová

 

 

Vedecko-výskumná činnosť laboratória je zameraná na skúmanie mechanizmov regulácie krvného tlaku a funkcie cievnej steny v rôznych experimentálnych modeloch ľudskej esenciálnej hypertenzie a počas starnutia.

 

1. Sledujeme behaviorálne, funkčné, metabolické a morfologické zmeny v dôsledku stresustresua starnutia u potkanov rôznych kardiovaskulárnych  genotypov v závislosti od pohlavia.  Zaoberáme sa štúdiom jednotlivých relaxačných a kontrakčných faktorov uvoľňovaných endotelomvo viacerých typoch artériív procese starnutia, počas dlhodobého stresu a pri hypertenzii.Vyšetrujeme možnosti prevencie a  liečby hypertenzie a endotelovej dysfunkcie pomocouflavanolu(-)-epikatechínuizolovaného z kakaa, ako aj molekulové mechanizmy účinku tejto látky v cievnej stenepri dlhodobom podávaní alebo akútnom podaní na izolovaných artertériách. Ďalej sa zameriavame  na sledovanie metabolizmu železa a zmien v magnetických vlastnostiach telesného železa v procese starnutia, v iniciácii hypertenzie a počas stresu. 

 

2. U ľudí je chronický sociálny stres považovaný za významný rizikový faktor hypertenzie. Preto ako nadstavbu k vyššie uvedených experimentálnym štúdiám dopĺňame a budujeme databázu hodnôt tlaku krvi, frekvencie srdca a somatometrických parametrov u detí a mládeže Slovenska, ktorá dokumentuje vývinové trendy kardiovaskulárnych a somatických parametrov v populácii 3-20-ročných detí a mládeže Slovenska za posledných cca 30 rokov. Aktuálne štúdie sú zamerané aj na sledovanie možnosti modifikácie presorickej odpovede a variability srdcovej frekvencie za kľudových ako aj stresových podmienok pomocou čokolády bohatej na polyfenolické látky  u mladých dobrovoľníkov.

 

3. Najnovšie experimenty sú zamerané aj na matematické modelovanie regulácie krvného tlaku v spolupráci s FEI STU a Fyziologickým ústavom AV ČR v Prahe.

 

Vybrané publikácie od r. 2012

 

BERNÁTOVÁ, Iveta. Endothelial dysfunction in experimental models of arterial hypertension: Cause or consequence? In BioMed Research International, 2014, vol. 2014, article ID 598271, p. 1-14. (2.706 - IF2013)

 

PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta. Long-term social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in normotensive rats. In Stress, 2013, vol.16, no. 3, p. 331-339. (3.252 - IF2012)

 

 

GALLEANO, Monica - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - PECHÁŇOVÁ, Oľga - FRAGA, César G. (-)-Epicatechin reduces blood pressure and improves vasorelaxation in spontaneously hypertensive rats by NO-mediated mechanism. In IUBMB life, 2013, vol. 65, no. 8, p. 710-715. (2.789 - IF2012)

 

KOPINCOVÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. L-NAME in the cardiovascular system - nitric oxide synthase activator? In Pharmacological Reports, 2012, vol. 64, p. 511-520. (2.445 - IF2011)

 

 

HORVÁTHOVÁ, Martina -  ŽITŇANOVÁ, Ingrid – KRALOVIČOVÁ, Zuzana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika, MUCHOVÁ, Jana -  KLUKNAVSKÝ, Michal – ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta. Sex differences in the blood antioxidant defense system in juvenile rats with various genetic predispositions to hypertension. In Hypertension Research, 2016, doi: 10.1038/hr.2015.117

 

PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, Veronika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-related alterations in endothelial function of femoral artery in young SHR and WKY rats. In BioMed Research International, 2014, vol. 2014, article ID 658479, p. 1-12. (2.706 - IF2013)

 

SLEZÁK, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - BERNÁTOVÁ, Iveta. Genotype-related effect of crowding stress on blood pressure and vascular function in young female rats. In BioMed Research International, 2014, vol. 2014, article ID 413629, p. 1-11. (2.706 - IF2013)

 

RADOŠINSKÁ, Jana - BAČOVÁ, Barbara - BERNÁTOVÁ, Iveta - NAVAROVÁ, Jana - ZHUKOVSKA, Anna - SHYSH, Angela - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcis. Myocardial NOS activity and connexin-43 expression in utreated and omega-3 fatty acids-treated spontaneously hypertensive and hereditary hypertriglyceridemic rats. In Molecular and Cellular Biochemistry, 2011, vol. 347, no.1-2, p. 163-173. (2.168 - IF2010) 

 

PÚZSEROVÁ, Angelika - TÖRÖK, Jozef - SOTNÍKOVÁ, Ružena - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERNÁTOVÁ, Iveta. Reactivity of the mesenteric bed arteries of normotensive rats exposed to chronic social stress. In General Physiology and Biophysics, 2012, vol. 31, iss. 3, p. 279-290. (1.192 - IF2011)

 

LEDVÉNYIOVÁ-FARKAŠOVÁ, Veronika - BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BARTEKOVÁ, Monika - GABLOVSKÝ, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effect of crowding stress on tolerance to ischemia/reperfusion injury in young male and female hypertensive rats: molecular mechanisms. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2015, vol. 93, iss. 9, p. 793-802. (1.770 - IF2014)

 

Súčasné projekty

 

VEGA 2/0084/14, Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme, zodpovedný riešiteľ: Iveta Bernátová, trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2016   Viac...

 

MVTS: AV ČR 16-18, Odpovede krvného tlaku indukované stresom: endotelové faktory vs. centrálna regulácia sympatikového tonusu, zodpovedný riešiteľ: Iveta Bernátová, trvanie projektu: 1/2016-12/2017   Viac...

 

 

Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii, zodpovedný riešiteľ: Angelika Púzserová, trvanie projektu: 04/2014 - 04/2017   Viac...

 

VEGA 2/0152/13, Rozvoj SQUID gradiometrických a susceptometrických metód pre bioaplikácie spojené s homeostázou železa,  zodpovedný riešiteľ: Ján Maňka (Ústav merania SAV), trvanie projektu: 1.1.2013 - 31.12.2016   Viac...

 

VEGA 2/0022/16, Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci, zodpovedný riešiteľ: Ľudmila Okruhlicová (Ústav pre výskum srdca SAV), trvanie projektu: 1/2016 - 12/2018   Viac...

 

Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - Zdravé srdce pre Slovensko - časť pre deti a dorast, zodpovedný riešiteľ: Jozef Mašura (Klinika detskej kardiológie LF UK) trvanie projektu: 1.12.2011 - trvá   Viac...

 

University of Buenos Aires-CONICET, School of Pharmacy and Biochemistry, Argentina

Spolupráca je zameraná na sledovanie účinkov prírodných polyfenolických látok v mechanizmoch zapojených do regulácie krvného tlaku a funkcie cievnej steny v hypertenzii.

 

Fyziologický ústav Akademie vied Českej republiky, Praha, Česká republika

Spolupráca je zameraná na vyšetrenie mechanizmov zapojených do regulácie krvného tlaku v strese a na možnosti ich matematického modelovania.

 

Universidad Autonoma de Madrid, Faculty of Medicine, Madrid, Spain

Spolupráca je zameraná na vyšetrenie funkcie a stavby cievnej steny v hraničnej a rozviniutej hypertenzii.

 

Experimental Research Group, Cape Peninsula University of Technology, Bellville, and Department of Physiological Sciences, University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa

Spolupráca je zameraná na vyšetrenie možnosti použitia palmového oleja v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

 

Ústav pre výskum srdca SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Lekárska fakulta a Farmaceutická fakulta UKv Bratislave

Dlhodobá spolupráca v rámci spoločných projektov APVV a VEGA.

 

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektroniky a informatikySTU v Bratislave

Spolupráca je zameraná na matematické modelovanie regulácie krvného tlaku v hraničnej a rozvinutej hypertenzii.

 

Na ÚNPF SAV máme k dispozícií už dlhoročne budovanú databázu krvných tlakov u detí a mládeže. Už existujúce i novozískané dáta analyzujeme s ohľadom na pohlavie, rodinnú históriu hypertenzie a vplyvy environmentálnych faktorov. Ambíciou tejto výskumnej úlohy je zistiť normálny rozsah krvného tlaku vo vzťahu k veku, pohlaviu, k telesnému vzrastu a záťažovým faktorom prostredia u detí a mládeže na Slovensku. Uvedené parametre sú zisťované na základných školách v Bratislave v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a pediatrami vo vybraných regiónoch Slovenska. Získané výsledky môžu zlepšiť identifikáciu detí so zvýšeným tlakom krvi a tak pomôcť praktickým lekárom rozpoznať včas jedincov s rizikom predčasného rozvoja hypertenzie. Výsledky môžu pomôcť pripraviť efektívne preventívne programy začínajúce už v ranom detstve, a tým redukovať prevalenciu hypertenzie v dospelosti.

 

 

 

 

Výstupy pre prax