PDF Tlačiť

 

Oddelenie cievnej patofyziológie

 

Vedúca:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

tel.: +421 2 3229 6014

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vedeckí pracovníci:

Mgr. Andrea Berényiová, PhD.

RNDr. Ima Dovinová, PhD.

RNDr. Magdaléna Drobná, PhD.

RNDr. František Kristek, DrSc.

Mgr. Miroslava Majzúnová, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

Mgr. Anna Zemančíková, PhD.

 

Doktorandi:

Ing. Miroslava Kvandová

 

Laboranti:

RNDr. Eva Labudová

 

 

Laboratórium etiopatogenézy cievnych porúch je prioritne zamerané na komplexné sledovanie funkčných, štrukturálnych zmien kardiovaskulárneho systému za normálnych a patologických podmienok. V rámci riešených projektov je funkčné a morfologické hľadisko integrované so sledovaním biochemických zmien na molekulárnej úrovni.

Funkčné štúdie sú zamerané na sledovanie vazoaktívnych vlastností izolovaných veľkých (prívodných) a malých (rezistentných) ciev z pohľadu humorálnej regulácie a nervovej regulácie (aktivita periférneho nervového systému cievneho stromu) pomocou metódy merania zmien izometrickej tenzie (in vitro). Tieto metódy dopĺňa sledovanie integrovanej odpovede kardiovakulárneho systému – invazívne meranie tlaku krvi, frekvencie srdca a šírenia pulzovej vlny (in vivo).

Štrukturálne zmeny sú študované za využitia transmisnej elektrónovej mikroskopie,  sveteľnej mikroskopie a imunohistochémie. Vo sveteľnom mikroskope sa vyhodnocuje geometria ciev (vnútorný diameter, hrúbka a plocha cievnej steny). Na tenkých rezoch sa sledujú zmeny v štruktúre cievnej steny a stanovujú sa objemové denzity jednotlivých zložiek cievnej steny.

Na úrovni molekulárnych zmien je študovaná redoxná regulácia a signalizácia v jednotlivých tkanivách, expresia génov, proteínov a aktivita enzýmov normotenzných a hypertenzných zvierat a na modelových  bunkových kultúrach, ktoré sa podieľajú na regulácii krvného tlaku a kardiovaskulárnych porúch. Súčasťou molekulárnych a biochemických metód sú  UV-VIS spektroskopia, meranie rádioaktivity,  chemiluminiscencie,   imunofluorescencia a fluorescenčná mikroskopia s použitím špecifických farbív, WB analýza a kvantitatívna PCR.

Hlavné ciele vedeckého výskumu:

• hľadanie nových signálnych dráh - štúdium endogénnych vazoaktívnych mediátorov produkovaných cievnou stenou, v posledných rokoch akcentácia na plynné signálne molekuly oxid dusnatý a sírovodík a ich interakcie

• štúdium dlhodobého (chronické štúdie) i krátkodobého (akútne štúdie) vplyvu rôznych exogénnych látok zasahujúcich do metabolických dráh a signálnych ciest

• poznávanie regulačných mechanizmov prispievajúcich k vzniku rôznych typov hypertenzie - NO-deficitná hypertenzia, esenciálna hypertenzia atď.

• štúdium vplyvu perivaskulárneho tukového tkaniva na reaktivitu artérií za normálnych podmienok a pri patologických stavoch súvisiacich najmä so zvýšeným krvným tlakom a so zmenami vo vazomotorických reakciách

• detekcia molekulárnych mechanizmov hore uvedených procesov

• štúdium redoxnej regulácie na rôznych experimentálnych modeloch zvierat a vybraných bunkových kultúrach

• štúdie na animálnom modeli (potkan) sú korelované s vyšetrovaním vazoaktívynch vlastností (renálna artéria) a molekulárnych zmien tukového tkaniva ciev izolovaných z normotenzných a hypertenzných pacientov počas operačných zákrokov.

 

 

Vybrané publikácie od r. 2012

 

WU, Kay L.H. - CHAO, Yung-Mei - TSAY, Shiow-Jen - CHEN, Chen Hsiu - CHAN, Samuel H.H. - DOVINOVÁ, Ima - CHAN JULIE, Y.H. Role of nitric oxide synthase uncoupling at rostral ventrolateral medulla in redox-sensitive hypertension associated with metabolic syndrome. In Hypertension, 2014, vol. 64, no. 4, p.815-824. (7.632 - IF2013).

 

DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ZÓRAD, Štefan - GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - GREŠOVÁ, L. - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - BALIŠ, Peter - CHAN JULIE, Y.H. Effects of PPARγ agonist pioglitazone on redox-sensitive cellular signaling in young spontaneously hypertensive rats. In PPAR Research, 2013, vol. 2013, p. 1-11. (2.685 - IF2012).

 

KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii. Bratislava : Petrus, 2015. 130 s. ISBN 978-80-89233-79-3. 

 

ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Nepriaznivé dôsledky nadmernej konzumácie fruktózy a jej vzťah ku kardiovaskulárnemu poškodeniu. In Regulačné mechanizmy v patofyziológii hypertenzie. - Bratislava : Petrus, 2015, s. 129-141. ISBN 978-80-89233-76-2. 

 

BERÉNYIOVÁ, Andrea - GRMAN, Marián - MIJUSKOVIC, A. - STAŠKO, Andrej - MIŠÁK, Anton - NAGY, Peter - ONDRIAŠOVÁ, Elena - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BREZOVÁ, Vlasta - FEELISCH, Martin - ONDRIAŠ, Karol. The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2015, vol. 46, p. 123-130. (3.521 - IF2014).

 

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - KRISTEK, František - DOVINOVÁ, Ima - KRENEK, Peter - PIVÁČKOVÁ, Lenka - PIFKOVÁ, Ivana. Different vasoactive effects of chronic endothelial and neuronal NO-synthase inhibition in young Wistar rats. In Journal of Physiology & Biochemistry, 2014, vol. 70, no. 3, p. 749-760. (2.496 - IF2013).

 

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima - KRISTEK, František. The role of oxidative stress in acetylcholine-induced relaxation of endothelium-denuded arteries. In Journal of Physiology and Pharmacology, 2013, vol. 64, no. 2, p. 241-247. (2.476 - IF2012).

 

ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Diminished contractile responses of isolated conduit arteries in two rat models of hypertension. In Chinese Journal of Physiology, 2013, vol. 56, no. 4, p. 230-235. (0.748 - IF2012).

 

 

Vybrané publikácie do r. 2012

 

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoactive role of nitric oxide: physiological and morphological aspects. In Current Pharmaceutical Biotechnology, 2010, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304. (3.404 - IF2009)

 

KRISTEK, František. Some peculiar effects of NO-synthase inhibition on the structure and function of cardiovascular system. In Current Pharmaceutical Biotechnology, 2011, vol. 12, p. 1305-1315. (3.455 - IF2010)

 

Súčasné projekty

 

APVV-0348-12: Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu, zodpovedný riešiteľ: Miroslav Barančík (Ústav pre výskum srdca SAV), trvanie projektu: 1.10.2013 - 30.9.2017   Viac...

 

APVV-0074-11: Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S, zodpovedný riešiteľ: Karol Ondriaš (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV), trvanie projektu: 1.7.2012 - 31.12.2015   Viac...

 

VEGA 2/0074/14: Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie, zodpovedný riešiteľ: Soňa Čačányiová, trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2017   Viac...

 

VEGA 2/0202/15: Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou, zodpovedný riešiteľ: Anna Zemančíková, trvanie projektu: 1.1.2015 - 31.12. 2017   Viac...

 

VEGA 2/0067/13: Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov, zodpovedný riešiteľ: František Kristek, trvanie projektu: 1.1.2013 - 31.12.2016   Viac...

 

VEGA 2/0129/14: Vplyv agonistov PPAR gama na antioxidačnú odpoveď a na reguláciu radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii, zodpovedný riešiteľ: Ima Dovinová, trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2016   Viac... 

 

MZ SR 2012/51-SAV-1: Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy, zodpovedný riešiteľ: František Kristek, trvanie projektu: 19.7.2013 - 30.6. 2016   Viac...

 

Center for Translational Research in Biomedical Sciences, Chang Gang Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan

Vedecko-výskumná spolupráca od roku 2010 a bilaterálny grant (2011-2013). 

 

Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, University of Catania, Catania, Italy

Vedecko-výskumná spolupráca od roku 2013. 

 

Urologická klinika, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Spolupráca umožňuje výskum vybraných fyziologických mechanizmov a biochemických parametrov na vzorkách ľudského materiálu, cievach izolovaných po chirurgických zákrokoch (nefrektómia) u normotenzných aj hypertenzných pacientov.

 

 

WU, Kay L.H. - CHAO, Yung-Mei - TSAY, Shiow-Jen - CHEN, Chen Hsiu - CHAN, Samuel H.H. - DOVINOVÁ, Ima - CHAN JULIE, Y.H. Role of nitric oxide synthase uncoupling at rostral ventrolateral medulla in redox-sensitive hypertension associated with metabolic syndrome. In Hypertension, 2014, vol. 64, no. 4, p.815-824. (7.632 - IF2013)

 

DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ZÓRAD, Štefan - GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - GREŠOVÁ, L. - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - BALIŠ, Peter - CHAN JULIE, Y.H. Effects of PPARγ agonist pioglitazone on redox-sensitive cellular signaling in young spontaneously hypertensive rats. In PPAR Research, 2013, vol. 2013, p. 1-11. (2.685 - IF2012)

 

KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii. Bratislava : Petrus, 2015. 130 s. ISBN 978-80-89233-79-3.

 

ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Nepriaznivé dôsledky nadmernej konzumácie fruktózy a jej vzťah ku kardiovaskulárnemu poškodeniu. In Regulačné mechanizmy v patofyziológii hypertenzie. - Bratislava : Petrus, 2015, s. 129-141. ISBN 978-80-89233-76-2.

 

BERÉNYIOVÁ, Andrea - GRMAN, Marián - MIJUSKOVIC, A. - STAŠKO, Andrej - MIŠÁK, Anton - NAGY, Peter - ONDRIAŠOVÁ, Elena - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BREZOVÁ, Vlasta - FEELISCH, Martin - ONDRIAŠ, Karol. The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2015, vol. 46, p. 123-130. (3.521 - IF2014)

 

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - KRISTEK, František - DOVINOVÁ, Ima - KRENEK, Peter - PIVÁČKOVÁ, Lenka - PIFKOVÁ, Ivana. Different vasoactive effects of chronic endothelial and neuronal NO-synthase inhibition in young Wistar rats. In Journal of Physiology & Biochemistry, 2014, vol. 70, no. 3, p. 749-760. (2.496 - IF2013)

 

ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima - KRISTEK, František. The role of oxidative stress in acetylcholine-induced relaxation of endothelium-denuded arteries. In Journal of Physiology and Pharmacology, 2013, vol. 64, no. 2, p. 241-247. (2.476 - IF2012)

 

ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Diminished contractile responses of isolated conduit arteries in two rat models of hypertension. In Chinese Journal of Physiology, 2013, vol. 56, no. 4, p. 230-235. (0.748 - IF2012)