PDF Tlačiť
Domáce projekty
 

Súčasné projekty
 
Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie
číslo projektu: VEGA 1/0824/17vedúci projektu: Erika Zemková(Fakulta telesnej výchovy a športu), trvanie: 1.1.2017 - 31.12.2019 

 

Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme
číslo projektu: APVV-14-0932, vedúci projektu: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.7.2015 - 30.6.2019
Viac...
 
Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
číslo projektu: APVV-14-0840, vedúci projektu: Igor Riečanský, trvanie: 1.7.2015 - 30.6.2019
Viac...
 
Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu
číslo projektu: APVV-0348-12, vedúci projektu: Miroslav Barančík (Ústav pre výskum srdca SAV), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Ima Dovinová, trvanie: 1.10.2013 - 30.9.2017
Viac...
 
Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi
číslo projektu: VEGA 2/0094/16, vedúci projektu: František Hlavačka, trvanie: 1.1.2016 - 31.12.2018
Viac...

Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie
číslo projektu: VEGA 2/0056/16, vedúci projektu: Igor Riečanský, trvanie: 1.1.2016 – 31.12.2018
Viac...
 
Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme
číslo projektu: VEGA 2/0137/16, vedúci projektu: Ján Lietava, trvanie: 1.1.2016 - 31.12.2018
Viac...
 
Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci
číslo projektu: VEGA 2/0022/16, vedúci projektu: Ľudmila Okruhlicová (Ústav pre výskum srdca SAV), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Angelika Púzserová, trvanie: 1/2016 - 12/2018
Viac...
 
Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami
číslo projektu: VEGA 2/0195/15, vedúci projektu: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.1.2015 - 31.12.2018
Viac...
 
Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie
číslo projektu: VEGA 2/0165/15, vedúci projektu: Stanislava Vranková, trvanie: 1.1.2015 - 31.12.2017
Viac...
 
Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou
číslo projektu: VEGA 2/0202/15, vedúci projektu: Anna Zemančíková, trvanie: 1.1.2015 - 31.12.2017
Viac...
 
Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom
číslo projektu: VEGA 1/0071/15, vedúci projektu: Fedor Šimko (Lekárska fakulta UK), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.1.2015 – 31.12.2018
Viac...
 
Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových heimsfér
číslo projektu: VEGA 1/0083/15, vedúci projektu: Marián Špajdel (Filozofická fakulta TU), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Barbora Cimrová, trvanie: 1.1.2015 – 31.12.2018
Viac...
 
Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme
číslo projektu: VEGA 2/0084/14, vedúci projektu: Iveta Bernátová, trvanie: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viac...
 
Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu
číslo projektu: VEGA 2/0144/14, vedúci projektu: Martina Cebová, trvanie: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viac...
 
Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie
číslo projektu: VEGA 2/0074/14, vedúci projektu: Soňa Čačányiová, trvanie: 1.1.2014 - 31.12. 2017
Viac...
 
Vplyv agonistov PPAR gama na antioxidačnú odpoveď a na reguláciu radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii
číslo projektu: VEGA 2/0129/14, vedúci projektu: Ima Dovinová, trvanie: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viac...
 
Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie
číslo projektu: VEGA 2/0093/14, vedúci projektu: Fedor Jagla, trvanie: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viac...
 
Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu
číslo projektu: VEGA 1/0373/14, vedúci projektu: Erika Zemková (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), vedúci projektu v ÚNPF SAV: František Hlavačka, trvanie: 1.1.2014 - 31.12.2016
Viac...
 
Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov
číslo projektu: VEGA 2/0067/13, vedúci projektu: František Kristek, trvanie: 1.1.2013 - 31.12.2016
Viac...
 
Rozvoj SQUID gradiometrických a susceptometrických metód pre bioaplikácie spojené s homeostázou železa
číslo projektu: VEGA 2/0152/13, vedúci projektu: Ján Maňka (Ústav merania SAV), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Iveta Bernátová, trvanie: 1.1.2013 - 31.12.2016
Viac...
 
Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy
program: Výskumný grant Ministerstvo zdravotníctva SR, číslo projektu: 2012/51-SAV-1, vedúci projektu: František Kristek, trvanie: 7/2013 – 6/2016
Viac...
 
Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie
program: Výskumný grant Ministerstvo zdravotníctva SR, číslo projektu: 2012/52-SAV-2, vedúci projektu: Igor Riečanský, trvanie: 7/2013 – 6/2016
Viac...
 
Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti
program: Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti, vedúci projektu: Angelika Púzserová, trvanie: 04/2014 - 04/2017
Viac...
 
Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii
program: Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti, vedúci projektu: Radoslava Reháková, trvanie: 27.11.2015 - 26.11.2018
Viac...
 
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - Zdravé srdce pre Slovensko - časť pre deti a dorast
vedúci projektu: Jozef Mašura (Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty UK), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Valéria Regecová, trvanie: 1.12.2011 - trvá
Viac...
 
Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc
číslo projektu: APVV SK-AT-2015-0031, zodpovedný riešiteľ: prof. Erika Zemková, PhD (Univerzita Komenského), trvanie: 01.01. 2016 - 31.12. 2017
 

Projekty ukončené v období 2012-2015
 
Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii
číslo projektu: APVV-0523-10, vedúci projektu: Iveta Bernátová, trvanie: 1.5.2011 - 30.10.2014
Viac...
 
Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S
číslo projektu: APVV-0074-11, vedúci projektu: Karol Ondriaš (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Soňa Čačányiová , trvanie: 1.7.2012 - 31.12.2015
Viac....
 
Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde
číslo projektu: APVV-0102-11, vedúci projektu: Táňa Ravingerová (Ústav pre výskum srdca SAV), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.7.2012 - 31.12.2015
 
Kinematická analýza postoja a chôdze u zdravých ľudí a pacientov s poruchou rovnováhy
číslo projektu: VEGA 2/0138/13, vedúci projektu: František Hlavačka, trvanie: 1.1.2013 - 31.12.2015
 
Vplyv genetickej kontroly tvorby oxidu dusnatého a spätného vychytávania dopamínu na senzoricko-motorické vrátkovanie u človeka
číslo projektu: VEGA 2/0080/13, vedúci projektu: Igor Riečanský, trvanie: 1.1.2013 – 31.12.2015
Viac...
 
Charakteristika kardiovaskulárnych a metabolických zmien v podmienkach fruktózou vyvolaného metabolického syndrómu u potkana
číslo projektu: VEGA 2/0188/12, vedúci projektu: Jozef Török, trvanie: 1.1.2012 – 31.12.2014
Viac...
 
Môžu polyfenolické látky z červeného vína ovplyvniť vyššie funkcie mozgu?
číslo projektu: VEGA 2/0173/11, vedúci projektu: Fedor Jagla, trvanie: 1.1.2011 - 31.12.2013
Viac...
 
Sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predisponovaných jedincov
číslo projektu: VEGA 2/0084/10, vedúci projektu: Iveta Bernátová, trvanie: 1.1.2010 - 31.12.2013
Viac...

Podiel neuronálnej NO syntázy v regulácii funkcie a štruktúry kardiovaskulárneho systému u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov
číslo projektu: VEGA 2/0111/10, vedúci projektu: Soňa Čačányiová, trvanie: 1.1.2010 – 31.12.2013
 
Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti
číslo projektu: VEGA 2/0023/10, vedúci projektu: Igor Riečanský, trvanie: 1.1.2010 - 31.12.2012
Viac...
 
Etiopatogenéza porúch regulačných mechanizmov krvného tlaku: prejavy na štruktúre a funkcii kardiovaskulárneho systému
číslo projektu: VEGA 2/0019/09, vedúci projektu: František Kristek, trvanie: 1.1.2009 – 31.12.2012
Viac...