PDF Tlačiť

Cena akademika J. Antala

 

Cenu Akademika Juraja Antala udeľuje Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF SAV), ktorého jedným zo zakladajúcich členov a prvým a dlhoročným riaditeľom bol akademik SAV prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., zakladateľ slovenskej národnej fyziológie. Cena sa zriaďuje na základe návrhu vedenia a Vedeckej rady ÚNPF SAV a so súhlasom manželky prof. Antala pani MUDr. Kataríny Antalovej-Kubincovej.

Cena Akademika Juraja Antala je určená mladým fyziológom, ktorí v roku publikovania súťažnej práce resp. prác neprekročili 35 rokov. Súťažné práce môžu tematicky patriť do ktorejkoľvek oblasti fyziológie. Do súťaže môže autor prihlásiť jednu prácu, alebo súbor prác vydaných v roku pred prihlásením do súťaže. V prípade spoluautorstva treba dodať vyjadrenie o autorskom podiele, s ktorým súhlasia ostatní spoluautori. K prihláške do súťaze autor priloží vlastné práce v dvoch exemplároch.

Cenou sa okrem vlastnej publikačnej tvorby podnecuje účasť oceneného na získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov (granty domáce i medzinárodné), ako aj na národnej, medzinárodnej a medziodborovej vedeckej spolupráci.

Prihlášky sa podávajú vedeniu ÚNPF SAV, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava do 31. augusta príslušného roka.

Vedenie ÚNPF SAV v spolupráci s Vedeckou radou ÚNPF SAV zhodnotí predložené návrhy do 30. septembra príslušného roka a Cenu Akademika Juraja Antala odovzdá ocenenému mladému fyziológovi na slávnostnom zasadnutí Vedenia a Vedeckej rady ÚNPF SAV dňa 5. októbra príslušného roka, ktorý je výročným dňom založenia ÚNPF SAV (v prípade, že tento termín pripadá na víkendové dni, tak v najbližšom možnom termíne).

Cenu tvorí diplom, ktorý je vyhotovený v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a podpisuje ho riaditeľ a predseda Vedeckej rady ÚNPF SAV. Cene nie je spojená s finančnou odmenou.

 

Prihláška vo formáte pdf je na stiahnutie tu...

Posledná úprava Utorok, 20 September 2016 21:50