PDF Tlačiť

Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc

 

Ćíslo projektu: APVV SK-AT-2015-0031

Zodpovedný riešiteľ: prof. Erika Zemková, PhD. (Univerzita Komenského),

Zodpovedný riešiteľ v ÚNPF SAV: Ing. František Hlavačka, CSc.

Trvanie: 01.01. 2016 - 31.12. 2017

Anotácia:

Transplantácia pľúc je považovaná za účinnú v liečbe smrteľných a závažných kardiorespiračných ochorení. Okrem prežitia je cieľom aj zlepšenie funkčnosti a zdravia. Pred operáciou sú pacienti zvyčajne oslabení z prvotného ochorenia a dlhotrvajúcej nečinnosti. Zatiaľ čo mnohí výskumní pracovníci popísali vlastnosti respiračných funkcií a kostrového svalstva pred a po operácii, v súčasnosti je k dispozícii málo informácií týkajúcich sa funkčnej výkonnosti, ako je sila a výkon, rýchlosť výkroku, stabilita postoja a trupu, a pod. Je to najmä v dôsledku nedostatku štandardného systému posudzovania týchto schopností. Projekt sa teda zameriava na posúdenie stability postoja a trupu, svalovej sily a kardiorespiračných funkcií s použitím posturografie, povrchovej EMG, akcelerometrie a klinických testov u zdravých mladých a starších jedincov a pacientov po transplantácii pľúc. Výsledkom projektu bude vypracovaná metodika na testovanie nervovosvalových a kardiorespiračných funkcií s použitím nových techník špecificky zameraných pre cieľovú populáciu.

 

 

Späť