PDF Tlačiť

 

UNPF Keď bola v roku 1953 založená Slovenská akadémia vied, vznikol aj súbor niekoľkých samostatných laboratórií zameraných na medicínsky výskum. V r. 1957 boli tieto laboratória združené ako oddelenia do vedeckého ústavu s názvom Ústav experimentálnej medicíny SAV (ÚEM SAV). V r. 1965 z dvoch oddelení – Oddelenia experimentálnej chirurgie a Oddelenia experimentálnej hygieny - vznikli samostatné ústavy a pôvodný názov ÚEM bol na základe novej profilácie zmenený na Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (ÚNPF SAV). Založenie ústavu umožnilo rozvíjať na profesionálnej úrovni vedecký výskum v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie, neurofyziológie a psychofyziológie. V súčasnosti je ÚNPF SAV jediným výskumným ústavom na Slovensku, ktorý sa zaoberá humánnou fyziológiou na systémovej úrovni (základný a klinický výskum).

ÚNPF SAV je od svojho vzniku zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými klinickými pracoviskami v Bratislave, pre ktoré sme navrhli niekoľko unikátnych vyšetrovacích metód pre širšie využitie v klinickej praxi.

 

Od r. 1960 má Ústav významnú úlohu v medzinárodných aktivitách. Významne prispel k založeniu Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris a International Society of Electrocardiology. Pracovníci Ústavu v roku 1999 založili Občianske združenie NO klub, ktorý združuje vedeckých pracovníkov zameraných na výskum úlohy oxidu dusnatého (NO) v organizme. ÚNPF SAV vydáva medzinárodný vedecký časopis Activitas Nervosa Superior Rediviva. 

 

V súčasnosti sa ÚNPF SAV delí na päť laboratórií: Laboratórium etiopatogenézy cievnych porúch (vedúca Soňa Čačanyiová), Laboratórium kognitívnej neurovedy (Igor Riečanský), Laboratórium neurohumorálnej regulácie hemodynamiky (Iveta Bernátová), Laboratórium neuro-kardiovaskulárnych interakcií (Oľga Pecháňová), Laboratórium regulácie motoriky (František Hlavačka).  Riaditeľkou ústavu je Oľga Pecháňová, zástupkyňou riaditeľky Iveta Bernátová. Vedeckými tajomníčkami ústavu sú Martina Cebová a Soňa Čačányiová. Vedeckú radu ÚNPF SAV tvoria Iveta Bernátová (predsedníčka), Fedor Jagla, Angelika Puzserová, Andrej Barta, Igor Riečanský, Fedor Šimko (LF UK) a Michal Zeman (PrirF UK). Zástupcom ústavu v sneme SAV je Igor Riečanský.