Ži v rovnováhe – nie pod tlakom!

Už po štvrtýkrát sa pracovníci Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a Ústavu pre výskum srdca (s podporou Ústavu farmakológie a toxikológie) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zúčastnili Európskej noci výskumníkov 2019 (ENV), kde svojím návštevníkom prezentovali vedecký výskum zameraný na srdcovo-cievny a posturálny systém, tentokrát s názvom „Ži v rovnováhe – nie pod tlakom!“.

Ako každý rok, tak aj tento nás potešil veľký záujem o náš vedecký stánok. Návštevníci si opätovne mohli dať zmerať krvný tlak a podiel telesného tuku meraného na základe rozdielnej bioelektrickej impedancie. Prekvapilo nás, že stánok navštívilo viac jedincov s nameranými hodnotami krvného tlaku, podielom telesného tuku a BMI (body mass index) práve v referenčných hraniciach.. To, či sa začali Slováci zdravo stravovať a viesť zdravý životný štýl by mohla potvrdiť len vedecká štúdia. My sme ale radi, že ľudia, ktorí majú optimálne/normálne hodnoty nami meraných parametrov, nás navštevujú pravidelne v našom vedeckom stánku. Dôkazom sú tí, ktorí si priniesli minuloročné lístky s vypísanými nameranými údajmi, a chceli si ich porovnať s tohtoročnými údajmi. Zároveň na každej akcii, kde pracovníci CEM SAV sledujú u probandov spomínané parametre, sa nájdu aj jedinci, ktorí nevedia, že ich parametre krvného tlaku a podielu telesného tuku sú mimo referenčných hodnôt. Pracovníci takýmto jedincom doporučia navštíviť svojho lekára, s ktorým zdravotný stav prejdú po odbornej zdravotníckej stránke.

Pod záštitou LF UK sa počas ENV vo vedeckom stánku CEM SAV merávajú hladiny glukózy v krvi a určujú krvné skupiny v ABO systéme. Tento rok vedci rozšírili svoje možnosti o stanovovanie hladiny cholesterolu a Rh+/- faktora v krvi. Aj napriek tomu, že mnohí jednici svoju krvnú skupinu poznajú, radi si nechajú vysvetliť ako sa krvné skupiny stanovujú priamo na vzorke svojej krvi. Stále sa nájdu takí jedinci, ktorí o svojej krvnej skupine nevedia, poprípade si neboli dostatočne istí. Aj tento rok boli títo pracovníci úspešní a rukami výskumníkov prešlo do 100 probandov.

Novým prínosom nášho vedeckého stánku na ENV bola virtuálna realita (VR), ktorú  zastrešovalo Oddelenie behaviorálnej neurovedy. Návštevníci si mohli vyskúšať, aké je to nastúpiť do vonkajšieho virtuálneho výťahu, a vyviesť sa do dvadsať alebo štyridsať metrovej výšky. Jedinec si mohol vyskúšať, ako dokáže udržať jeho telo rovnováhu ak stojí na pevnom podklade, alebo keď bol pevný podklad zamenený za penovú podložku. Sekciu VR viedla RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., ktorá hovorí, že„senzorické informácie sú nevyhnutné pre udržiavanie polohy hlavy a trupu, ako aj pre reguláciu postoja prichádzajú zo somatosenzorického, vestibulárneho a zrakového systému. Základnou podmienkou pre udržanie stability v prípade pohybu v rôznych podmienkach prostredia je schopnosť prispôsobiť sa zmenenej senzorickej informácii. Pobytom vo VR v kombinácii s penovou podložkou ovplyvňujeme 2 z 3 systémov a spoľahlivým zdrojom informácií ostáva len vestibulárny systém. Ako jediný je závislý na gravitačnom pôsobení a preto sú pre jeho výskum a sledovanie významné aj experimenty v kozme. V roku 1998 bola jedinečná príležitosť sledovať vestibulárny aparát a jeho adaptáciu aj po prílete späť z vesmíru u 1. slovenského kozmonauta Ivana Bellu.“

Pútačom stánku „Ži v pohode – nie pod tlakom!“ bola aj tombola, ktorej sa mohol zúčasniť každý, kto správne zodpovedal na otázky týkajúce sa srdcovo-cievneho a posturálneho systému. A tých správnych odpovedí bolo predsa len neúrekom.

Počas ENV 2019 sme v našom vedeckom stánku odmerali krvný tlak, parametre telesného zloženia, hladiny glukózy a cholesterolu vyše 250-tim jedincom. Virtuálnu realitu si vyskúšalo cez 80 ľudí a do súťaže sa zapojilo cez 160 jedincov. A mnohí ďalší sa zastavali na diskusiu s našími pracovníkmi. Chceme sa preto všetkým týmto návštevníkom, ktorí sa zastavili pri našom vedeckom stánku poďakovať a dúfame, že si k nám opätovne nájdu cestu. My im radi opätovne budeme venovať náš čas.

Napísali:

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

RNDr. Peter Bališ, PhD.