Domáca spolupráca

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta

spoločné pracovisko „Centrum experimentálnej medicíny“

Charakteristika: Spoločné pracovisko bolo založené v roku 2007. V spoločnom pracovisku sú t.č. zahrnuté zo strany LFUK: Ústav patologickej fyziológie, Ústav patologickej anatómie, Ústav fyziológie, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, II. Neurologická klinika. Cieľom spoločného pracoviska je rozvoj teoretickej a infraštrukturálnej bázy v oblasti rozvoja experimentálnej medicíny so snahou využiť poznatky v základnom klinickom výskume a širšej zdravotníckej praxi, spoločná výchova doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v rámci spoločných projektov, združovanie finančných prostriedkov na nákup prístrojovej techniky ako aj efektívne využívanie už existujúcej infraštruktúry oboch pracovísk. ÚNPF SAV spolupracuje s pracoviskami LF UK na výskumných projektoch APVV a VEGA.

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu

Charakteristika: Výskumná spolupráca v rámci projektu VEGA 1/0070/11 sa zameriava na výskum neurofyziologických mechanizmov udržiavania stability vzpriameného postoja.

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Charakteristika: Výskumná spolupráca v rámci projektu APVV-0523-10 je zameraná na štúdium oxidačného statusu a transportu vápnika v srdci.

 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na výskum v oblasti biologickej psychológie. Partnerské pracovisko je spoluriešiteľskou organizáciou výskumného projektu VEGA 2/0023/10. Spolupráca tiež zaŕňa výučbu neurovedy na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Lekárska fakulta

Charakteristika: Od r. 2009 sa Dr. Pecháňová, Dr. Jagla a Dr. Riečanský podieľajú na semestrálnych prednáškach a cvičeniach v odbore patologická fyziológia v rámci pregraduálnej výchovy na Lekárskej fakulte SZU.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektroniky a informatiky, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na matematické modelovanie regulácie krvného tlaku v hraničnej a rozvinutej hypertenzii v rámci projektu APVV-0523-10.

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu

 

Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie (CEKOMAT)

Charakteristika: Centrum združuje excelentné výskumno-vývojové a vzdelávacie inštitúcie bratislavského regiónu do monotematického centra zameraného na výskum a vývoj progresívnych kompozitných materiálov určených pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie.