Získali sme financie na projekt, ktorý pomôže v boji s pandémiou COVID-19

Dňa 10.9.2020 APVV rozhodla o žiadostiach podaných v rámci výzvy „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.  Zo 116 podaných žiadostí je naše centrum jednou zo štyroch úspešných inštitúcií z pôdy SAV. Riešiteľský kolektív pod vedením RNDr. S. Čačányiovej, PhD., v spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty UK a Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, získal finančné prostriedky na projekt, ktorého cieľom je priniesť nové perspektívne postupy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s ochorením COVID-19. Na experimentálnom farmakologickom modeli ochorenia COVID-19 bude študovaný rozsah cievneho poškodenia, ktoré môže vyvolať infekcia vírusom SARS-CoV-2 a následne budú skúmané mechanizmy účinku nových, doteraz klinicky netestovaných, avšak perspektívnych farmakologických látok pre liečbu kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19.